Novosti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET JEDNOSTAVNE NABAVE: NABAVA VOZILA ZA KOMBINIRANI PRIJEVOZ TERETA I PUTNIKA

Broj JN-1-2023 CPV: 34115000

„Ova publikacija isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo“

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Sukladno članku 30. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Dugo i Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo donesene na sjednici 05.12.2022.g., raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

2. ostali uvjeti:

 • vozačka dozvola B kategorije.

Za natječaj je potrebno priložiti:

 1. molbu
 2. životopis
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo,
 4. Viziju rada GDCK Dugo Selo za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (dostupan na ­web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj  https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
 5. presliku potvrde o završenom stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma),
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu,
 7. presliku domovnice,
 8. presliku vozačke dozvole.

Kod kandidata u reizboru, potrebno je dostaviti:

 1. izvješće o radu u proteklom mandatu na propisanom M-2 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
 2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu
 3. potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

Ravnatelj/ravnateljica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Provedbu postupka javnog natječaja provodi Povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će obaviti razgovor s kandidatima. O vremenu obavljanja razgovora svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će obaviješteni putem e-maila u roku od 3 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 10 radnih dana od objave u “Narodnim novinama”.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, Ulica 2. gardijske brigade „Gromovi“ br 3 (ili PP 6), Dugo Selo, uz naznaku „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima te ih Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ovaj javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu – „Narodnim novinama“, na službenim web-stranicama GDCK Dugo Selo i na službenim web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

                                                                                   Gradsko društvo Crvenog križa

                                                                                                  Dugo Selo

NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II

Crveni križ Dugo Selo potpisao ugovor za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“!

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu danas je održano svečano potpisivanje i uručenje ugovora za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. U ime Crvenog križa Dugo Selo Ugovor je potpisao i preuzeo Predsjednik gosp. Josip Svibovec.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili su 62 ugovora vrijedna više od 60 milijuna kuna.

Crveni križ ovaj novi projekt provodi pod nazivom “NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II” u trajanju od 6 mjeseci, kroz koji je zaposleno 10 žena, koje pružaju pomoć u kući za više od 60 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Dugog Sela, te općine Brckovljani.

Vrijednost projekta iznosi 494.400,00 kn i u potpunosti je financiran preko ovog ugovora.

GDCK Dugo Selo veoma je zahvalan svim partnerima projekta i raduje se mogućnosti pomoći svim krajnjim korisnicima projekta, kao i mogućnosti otvaranja 10 novih radnih mjesta za ranjivu i teže zapošljivu skupinu žena.

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

OTVOREN NATJEČAJ ZA PROGRAM NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II

POMOĆNIK/ICA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 11.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 22.8.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0196.  od 28.07.2022.god, u sklopu Poziva “Zaželi- program zapošljavanja žena – faza III” Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo raspisuje:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Pomoćnica u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II” – 10 izvršiteljica

Opis poslova: Pružanje podrške i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, naknada za prijevoz, NKV i srednja stručna sprema, terenski rad na području Dugog Sela i općine Brckovljani, radni odnos zasniva se na 6 mjeseci, uz probni rad od 1 mjeseca.

Prednost pri zapošljavanju sukladno natječaju imat će žene starije od 50 godina, žene pripadnice ranjivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene).

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. Zamolbu uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanje potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

6. dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (po potrebi)

7. Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– ženski spol
– hrvatsko državljanstvo
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
– prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju 
Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)


Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomočnica u kući projekta “Nova 50+ – projekt zapošljavanja žena II. – ne otvaraj”, zaključno s danom 22.kolovoz 2022.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja sve kandidatkinje bit će obaviještene. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGO SELO


Kontakt:

 • osobni dolazak: II. GARDIJSKE BRIGADE “GROMOVI” BR 3, DUGO SELO
 • najava na telefon: 01 2753130
 • pisana zamolba: ulica II gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.