Statut

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/2010), članka 57. Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji je donijela Skupština Hrvatskog Crvenog križa 21. saziva, na 4. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine i članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14,70/17,98/19), Skupština Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na sjednici održanoj dana 22.12.2020. donijela je

STATUT

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA DUGO SELO

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka, Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

Opće odredbe

Članak 1.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog  Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo djeluje na području grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica.

Udruga nosi naziv: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo

Skraćeni naziv udruge glasi:GDCK Dugo Selo.

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Dugom Selu, Ulica II. gardijske brigade „Gromovi“ broj 3.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo je neprofitna pravna osoba.

Članak 2.

Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka (dalje u tekstu: Ženevske konvencije i Dopunski protokoli), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.

Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo kao ustrojstvenog oblika Hrvatskog Crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje, koji se grafički izražava s pet jednakih kvadrata, na bijeloj podlozi s natpisom „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo.

Znak Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo oblikuje se kao logo vodoravnog i/ili kružnog oblika.

Vodoravni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi i tekst „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo“.

Kružni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi, dvije koncentrične kružnice i tekst „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo“. Crveni križ nalazi se u sredini, unutar dviju kružnica.

Zastava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo je bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave. Vodoravno u prostoru donje trećine zastave ili kružno oko znaka crvenog križa na sredini zastave upisuje se natpis „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo“.

Pečat Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo“.

Rodna neutralnost izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Ciljevi Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo

Članak 4.

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,

– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Ostvarenju ciljeva iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatski Crveni križ i Gradsko društvo Crvenog križa  Dugo Selo pristupaju poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Javne ovlasti i djelatnosti

Članak 5.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo (dalje u tekstu: GDCK Dugo Selo) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola , Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

GDCK Dugo Selo, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja.

GDCK Dugo Selo samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa obavlja sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. izvršava obveze Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni a u vrijeme mira priprema se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba za obavljanje zadaća sukladno odredbama Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u korist svih civilnih i vojnih žrtava;

2. zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodni pokret) kao i međunarodno humanitarno pravo te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava; surađuje s državnim tijelima u cilju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i zaštite znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala;

3.  organizira i vodi Službu traženja koja obavlja poslove traženja te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih zbog oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, prirodnih i ljudskim djelovanjem uzrokovanih katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojava se i djeluje Nacionalni ured Službe traženja, koji u slučaju oružanog sukoba, obavlja zadaće Ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu; obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine;

4.  traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodna federacija), Međunarodnog odbora Crvenog križa, nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnih organizacija i drugih donatora za potrebe na području svog djelovanja u izvanrednim situacijama;

5.  pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;

6.  sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća  i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima;

7.  oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama, te primjeni u svim programima edukacije na području svog djelovanja;

8.  obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, prometnim i drugim nesrećama; za djecu i mlade na školovanju; pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi i policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih; organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju;  

9.  sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vodi evidenciju;

10. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu;

11. promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja;

12. provodi, na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, spašavanje života na vodi i ekološku zaštitu priobalja; provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja; vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca; donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima; provodi projekte s ciljem podizanja razine svijesti građana o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i ekološkoj zaštiti priobalja;

13. ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, epidemija te oružanih sukoba i drugih situacija nasilja za poslove: procjene situacije i koordinacije aktivnosti, prve pomoći, službe traženja, zaštite i spašavanja života na vodi, higijensko-epidemiološke zaštite, njege povrijeđenih i oboljelih, socijalnog rada, psihosocijalne potpore stanovništvu, pripreme i organizacije izmještajnih centara, pripreme i raspodjele hrane u terenskim uvjetima, prihvata i raspodjele humanitarne pomoći, osiguranja komunikacija, tehničke pomoći, logistike, osiguranja pitke vode i minimuma sanitarnih uvjeta, informiranja stanovništva, posebno djece i mladih, o ponašanju u slučaju izvanrednih situacija; može provoditi aktivnosti u cilju sprječavanja nezgoda i nesreća na javnim okupljanjima, kulturnim i sportskim manifestacijama, natjecanjima i drugo; ekipe se uključuju u educiranje u sustav civilne zaštite prema posebnim propisima;

14. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladih o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava;

15. sudjeluje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva;

16. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladih; potiče i osposobljava ih za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika;

17. organizira prijevoz, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.) te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa; pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću;

18. organizira službu za njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim, osposobljava djelatnike za rad u toj službi te obučava za njegu bolesnika članove obitelji i ostale građane;

19. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa;

20. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba, osoba s posebnim potrebama te osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju (osobni asistenti) putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći kao što su poludnevni i cjelodnevni boravci, smještaj i prenoćišta za beskućnike i slično;

21. radi na prevenciji i edukaciji o sprečavanju nesreća u prometu (prijevoz u potrebi) s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća;

22.  organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana;

23. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, radi na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično), promiče značaj volonterskog rada, organiziraju provođenje slobodnog vremena djece i mladih kroz klubove, kampove, odmarališta, izletišta, igraonice, radionice i slično;

24. organizira i provodi programe pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi i žrtava trgovanja ljudima, te informiranjem i edukacijom radi na podizanju svijesti stanovništva, posebno djece i mladih;

25. druge poslove, programe i projekte za opće dobro utvrđene zakonima i drugim propisima.

Programske djelatnosti GDCK Dugo Selo provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.

Odnosi GDCK Dugo Selo kao osnivača ustanova i trgovačkih društava, domova, odmarališta, prenoćišta i dr.  uređuju se izjavom ili društvenim ugovorom o osnivanju.

GDCK Dugo Selo obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene ovim Statutom sukladno potrebama lokalne zajednice i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osiguranim sredstvima. Obavlja i druge programe koji su posebno ugovoreni i za koje su osigurana dodatna sredstva, a koji nisu u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.

Članak 6.

U svrhu ostvarivanja ciljeva i izvršavanja djelatnosti propisanih člankom 4. i 5. ovog Statuta, GDCK Dugo Selo može obavljati gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima.

Članak 7.

GDCK Dugo Selo ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskom Crvenom križu, te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.

GDCK Dugo Selo u javnom životu grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica na području svoga djelovanja, djeluje na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju.

Iznimno od članka 1. stavka 2. GDCK Dugo Selo može djelovati izvan svog područja djelovanja, ukoliko je riječ o organiziranoj aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, zajedničkom programu dvaju ili više društava (uz suglasnost Središnjeg ureda) ili na poziv drugog društva, o čemu će izvijestiti Središnji ured.

GDCK Dugo Selo surađuje s tijelima vlasti grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

 GDCK Dugo Selo surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Javnost rada

Članak 8.

Rad GDCK Dugo Selo i njegovih tijela je javan.

Javnost rada osigurava se kontinuiranim internim izvješćivanjem članstva (na sjednicama tijela, pisanim izvješćima, neposrednim susretima i drugo), izvješćivanjem šire javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o radu GDCK Dugo Selo ili na drugi prikladan način.

Iznimno sjednice određenih tijela mogu biti zatvorene kad se raspravlja o osobnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može također biti u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članstvo

Članak 9.

Članovi GDCK Dugo Selo mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo u GDCK Dugo Selo je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi GDCK Dugo Selo su:

– punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi),

– dobrovoljni davatelji krvi,

– mladi članovi,

– potporni (pomažući) i

– počasni članovi.

Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Dugo Selo i plaćati članarinu.

Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi GDCK Dugo Selo su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti (u daljnjem tekstu: mladi članovi) koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Dugo Selo i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi GDCK Dugo Selo.

Potporni (pomažući) članovi GDCK Dugo Selo pomažu GDCK Dugo Selo u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi GDCK Dugo Selo su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Dugo Selo.

Odbor GDCK Dugo Selo može predložiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa za osobe koje su svojim dobrotvornim radom i osobitim zalaganjem doprinijele općem razvoju Hrvatskog Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Svi članovi GDCK Dugo Selo dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovaj Statut, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa i temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U slučaju nepoštivanja navedenog pokreće se i provodi postupak odgovornosti.

GDCK Dugo Selo dužno je voditi popis članova, elektronički ili na drugi prikladan način. Podaci o članu se u popis članova unose sa pristupnice. Popis članova obvezno sadrži podatke o:

 • osobnom imenu (nazivu),
 • osobnom identifikacijskom broju (OIB),
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja društvu,
 • kategoriji članstva,
 • datumu prestanka članstva u društvu i
 • druge podatke, ukoliko se to smatra potrebnim.

Za maloljetne članove GDCK Dugo Selo kao i za punoljetne članove lišene poslovne sposobnosti primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 10.

GDCK Dugo Selo obavlja učlanjenje članova iz članka 9. stavka 1. ovog Statuta i izdaje im člansku iskaznicu.

GDCK Dugo Selo učlanjuje svoje potporne i počasne članove i izdaje im člansku iskaznicu.

Iskaznicu o počasnom članstvu u Hrvatskom Crvenom križu nakon imenovanja izdaje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 11.

Članovi GDCK Dugo Selo iz članka 9. stavka 4., 5. i 6. (mladi aktivni) koji redovito plaćaju članarinu, potporni i počasni članovi GDCK  Dugo Selo imaju sljedeća prava i dužnosti:

 • birati i biti biran,
 • sudjelovati u radu tijela GDCK Dugo Selo, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa u koja su birani,
 • pravo sudjelovati na sjednicama skupština GDCK Dugo Selo ukoliko su izabrani u skupštine i tijela na višoj razini organiziranosti, bez prava glasa,
 • pravo govora i pravo predlaganja u okviru dnevnog reda na skupštini i drugim tijelima društava Crvenog križa,
 • neposredan utjecaj na program rada i razvoj društva Crvenog križa,
 • dužnost zaštite interesa društva Crvenog križa,
 • dužnost osobnog osposobljavanja za izvršavanje zadaća i neposrednog sudjelovanja u aktivnostima i akcijama Crvenog križa,
 • dužnost unapređenja i širenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta,
 • dužnost podmirivanja utvrđenog članskog doprinosa.

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa imaju pravo sudjelovati, bez prava glasa, na sjednicama skupštine GDCK Dugo Selo.

Članak 12.

Mladi GDCK Dugo Selo imaju sljedeća prava i dužnosti:

 • prema svojim mogućnostima sudjelovati u aktivnostima Crvenog križa i humanitarnim akcijama, a posebno akciji solidarnosti i pružanja konkretne pomoći starim, bolesnim i osobama s invaliditetom, akcijama usmjerenim na očuvanje prirodnog okoliša i promicanju zdravog načina života;
 • redovno se osposobljavati za pomaganje u ostvarenju zadaća Crvenog križa u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta i razvoju humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti.

Učlanjivanje mladih GDCK Dugo Selo te uključivanje i sudjelovanje u aktivnostima i humanitarnim akcijama uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 13.

Članstvo u GDCK Dugo Selo prestaje:

 • istupom iz članstva po osobnoj volji,
 • nepodmirivanjem članskog doprinosa duže od dvije godine,
 • smrću člana,
 • isključenjem zbog ponašanja štetnog za ugled za ugled GDCK Dugo Selo, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa i ponašanja suprotnog odredbama ovog Statuta te kršenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta i Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa.

Istup iz članstva po osobnoj volji mora biti u pisanom obliku.

Prestankom članstva i isključenjem člana prestaju i sva prava vezana uz članstvo u GDCK Dugo Selo i Hrvatskom Crvenom križu.

O isključenju člana odlučuje odbor GDCK Dugo Selo.

Na odluku o isključenju isključeni član ima pravo žalbe. O žalbi isključenog člana odlučuje Skupština GDCK Dugo Selo. Odluka Skupštine GDCK Dugo Selo je konačna. O odluci Skupštine GDCK Dugo Selo član će biti obaviješten u pisanom obliku.

Članak 14.

U GDCK Dugo Selo posebna pažnja se posvećuje volontiranju.

Volonteri GDCK Dugo Selo su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnostima Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

U odnosu na volontiranje neposredno se primjenjuju odredbe posebnih propisa i odredbe ovoga Statuta.

Način rada volontera u Hrvatskom Crvenom križu i druga pitanja vezano za volontiranje uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Unutarnji nadzor

Članak 15.

Članovi GDCK Dugo Selo sami nadziru rad društva.

Ako član smatra da je GDCK Dugo Selo povrijedilo Statut ili drugi opći akt društva ili Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovlašten je na to upozoriti odbor društva GDCK Dugo Selo, odnosno Glavni odbor, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone u roku 30 dana.

U suprotnom član može poduzeti mjere sukladno Zakonu o udrugama.

Unutarnji ustroj

Članak 16.

GDCK Dugo Selo može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to :

 • osnovna i područna društva Crvenog križa,
 • mjesna i općinska društva Crvenog križa,
 • područna društva sa području grada,
 • aktive DDK,
 • osnovna društva mladih,
 • aktive mladih formirane po mjestu rada, stanovanja ili školovanja,
 • terenske jedinice, sekcije, klubove i drugo.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Odbor GDCK Dugo Selo.

Ustrojstveni oblici GDCK Dugo Selo ne moraju imati Statutom utvrđena tijela, osim predsjednika, kao osobu ovlaštenu za predstavljanje.

Članak 17.

Ustrojstveni oblici bez pravne osobnosti su:

– za grad Dugo Selo:

Područna društva- Centar – Jug;

                                – Zapad;

                                – Sjever;

                                – Istok;

                                – Leprovica – Mala Ostrna – Velika Ostrna;

Osnovno društvo – oš Josipa Zorića,

                                – oš Ivana Benkovića,

                                – Srednje škole Dugo Selo,

– za općinu Brckovljani:

područna društva – Brckovljani –  Zapad;

                               – Prikraj – Kusanovec

                              – Brckovljani – Jug; 

                               – Stančić-Štakorovec

Mjesno društvo     – Gračec

Osnovno društvo  – oš Stjepan Radić,

– za općinu Rugvica:

područna društva – Rugvica – Istok;

                             – Rugvica Sjeveroistok;

                             – Sop-Hrušćica;

                             – Rugvica Zapad;

                              – Rugvica Jugozapad;

Osnovno društvo  – oš Rugvica.

– za cjelokupno područje djelovanja: Aktiv DDK, Klub mladih, Klub “Šapica prijateljstva”.

Članak 18.

Mladi GDCK Dugo Selo posebno se organiziraju po školama, višim i visokim učilištima u osnovna društva Crvenog križa mladih. Osnovna društva Crvenog križa mladih tvore ogranci članova nižih i viših razreda osnovnih škola, odnosno ogranci razreda srednjih škola, a na višim i visokim učilištima ogranci pojedinih godina studija.

Mladi svojom djelatnošću sudjeluju i pri drugim ustrojstvenim oblicima, odnosno u radu mjesnog ili općinskog društva Crvenog križa bez pravne osobnosti odnosno GDCK Dugo Selo.

Članak 19.

GDCK Dugo Selo objedinjuje, koordinira i unapređuje rad svojih članova i ustrojstvenih oblika, te razvoj i provedbu programskih djelatnosti u gradu i pripadajućim općinama.

Međusobni odnosi unutar GDCK Dugo Selo temelje se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti za realizaciju ustanovljenih programa i aktivnosti .

Cilj tako ustanovljenog odnosa je očuvanje jedinstva Hrvatskog Crvenog križa i njegovo kadrovsko i materijalno jačanje.

Pokrovitelj GDCK Dugo Selo

Članak 20.

GDCK Dugo Selo za rad i djelovanje u svojoj humanitarnoj misiji može imati pokrovitelja.

Pokrovitelj GDCK Dugo Selo može biti fizička i pravna osoba.

Zamolbu za prihvaćanje pokroviteljstva upućuje Odbor. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva proglašava se na Skupštini društva na svečani način.

Tijela GDCK Dugo Selo

Članak 21.

GDCK Dugo Selo ima ova tijela:

 • skupštinu,
 • predsjednika i potpredsjednike,
 • odbor,
 • nadzorni odbor i
 • ravnatelja.

Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se ovim Statutom.

Članak 22.

Izbor, kandidacijski postupak, etička izjava, sukob interesa, opoziv i druga pitanja vezana za izbor članova i zastupnika u tijela Hrvatskog Crvenog križa i tijela ustrojstvenih oblika uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.

Članovi izabrani u tijela GDCK Dugo Selo, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa djelovat će stalno u interesu Hrvatskog Crvenog križa. U slučaju da član tijela GDCK Dugo Selo, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa bude izabran na visoku funkciju u tijelu javne vlasti ili političke stranke, osigurat će da njegov rad nije u sukobu interesa (stavljanje funkcije u mirovanje) s djelovanjem Hrvatskog Crvenog križa.

Ukoliko nije moguće osigurati rad koji nije u sukobu interesa, član tijela iz stavka 2. ovog članka će podnijeti ostavku na funkcije koje obnaša u GDCK Dugo Selo , Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskom Crvenom križu.

Do podnošenja ostavke i u prijelaznom razdoblju, član će učiniti najviše što može kako bi osigurao da njegova funkcija ne izazove sukob interesa. U slučaju sukoba interesa, član će se suzdržati od sudjelovanja u donošenju odluka i sukob interesa će riješiti isključivo u interesu GDCK Dugo Selo i Hrvatskog Crvenog križa.

Skupština GDCK Dugo Selo

Članak 23.

Skupština GDCK Dugo Selo (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji najviše do 37 zastupnika i to:

do    5  zastupnika iz područnih društava sa područja grada Dugog Sela,

do    5 zastupnika iz područnih, općinskog ili mjesnih društava s područja općine Brckovljani;

do    5 zastupnika iz područnih, općinskog ili mjesnih društava s područja općine Rugvica;

do    1  zastupnika aktiva DDK,

do    6 zastupnika aktiva i osnovnih društava mladih,

do    3 zastupnika drugih ustrojstvenih oblika,

do  12 zastupnika potpornih i počasnih članova.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Članak 24.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik GDCK Dugo Selo.

Sjednice Skupštine se sazivaju kao redovne i izvanredne.

Redovna sjednica se održava najmanje jedanput godišnje.

Izvanredna sjednica se saziva po potrebi.

Izvanredno sazivanje sjednice Skupštine i u slučaju isteka mandata tijelima sjednicu može pokrenuti predsjednik, Odbor društva, jedna trećina zastupnika u skupštini, odnosno Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Izborna konstituirajuća sjednica se održava svake četiri godine, a saziva ju osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga.

Izbornu konstituirajuću sjednicu u slučaju prijevremenog prestanka mandata članovima Skupštine saziva ravnatelj.

Skupština može odlučivati kad je sjednici prisutna natpolovična većina zastupnika Skupštine, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih zastupnika.

U izvanrednim situacijama, u slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.

Skupština donosi Statut natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.

U slučajevima propisanim ovim Statutom za pojedine odluke utvrđuje se kvalificirana većina.

Način rada Skupštine ustanovljuje se Poslovnikom.

Članak 25.

Sjednice grupnih radnih tijela GDCK Dugo Selo (Skupština, Odbor i Nadzorni odbor, stalna i povremena radna tijela, osnovna, mjesna, općinska i područna društva, aktivi i klubovi),  mogu se održati:

1. Redovnim putem – okupljanjem zastupnika i članova na određenoj lokaciji.

2. Na daljinu

– Elektroničkim putem e-pošte,

– Konferencijskom vezom putem Skype-a, ZOOM-a ili drugog oblika suvremene elektroničke komunikacije na daljinu.

– Dopisnim putem – dostavljanjem materijala na adresu zastupnika i članova i povrat glasova putem Liste za izjašnjavanje.

Poziv za sjednicu upućuje se zastupnicima i članovima na poštansku i/ili adresu elektroničke pošte koja je navedena u popisu članova.

Poziv za sjednicu sadrži dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice, ili naznaku da će se u određeni dan i sat održati sjednica na daljinu, odnosno krajnji rok dostave povratnih informacija u vidu Liste za izjašnjavanje. .

U slučaju održavanje sjednice na daljinu, zastupnicima i članovima je potrebno dostaviti kompletni materijal za sjednicu, kao i Listu za izjašnjavanje, kao pisani trag glasovanja.

U slučaju održavanja sjednice na daljinu u pozivu se mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojom će se održati sjednica.

Članak 26.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,
 • donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora,
 • donosi odluku o broju članova Skupštine budućeg mandata sukladno članku 23. ovoga Statuta,
 • donosi za tekući mandat odluku o broju članova Odbora i Nadzornog odbora,
 • bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i u druga tijela,
 • donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,
 • donosi pravilnik o priznanjima GDCK Dugo Selo, osniva komisiju za priznanja i imenuje njezine članove,
 • donosi odluku o načinu rada GDCK Dugo Selo u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,
 • donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,
 • donosi odluku o osnivanju Stručne službe GDCK Dugo Selo,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

Predsjednik GDCK Dugo Selo

Članak 27.

Predsjednik GDCK Dugo Selo (dalje u tekstu: predsjednik) je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Dugo Selo, a svoju funkciju obavlja se na volonterskoj osnovi.

Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

Predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

GDCK Dugo Selo može imati dva potpredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima zamjenjuju ga potpredsjednici redoslijedom kojeg odredi skupština društva.

Za izvršenje određenih poslova predsjednik može ovlastiti jednog od potpredsjednika.

Odredbe o izboru i trajanju mandata predsjednika primjenjuju se i na funkciju potpredsjednika.

Odbor GDCK Dugo Selo

Članak 28.

Odbor GDCK Dugo Selo (dalje u tekstu: Odbor) je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Odbor ima najviše do 9 članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 29.

Odbor saziva predsjednik GDCK Dugo Selo prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora.

Odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora.

Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

Članak 30.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine:

 • brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
 • nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s financijskim planom, donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro računa i drugih računa za redovno poslovanje,
 • razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,
 • upućuje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće,
 • po provedenom javnom natječaju imenuje ravnatelja na mandatno razdoblje i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
 • brine o provođenju odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa,
 • brine o provođenju odluke o visini članarine i rasporedu članarine,
 • donosi odluku o osnivanju pravnih subjekata za obavljanje gospodarske djelatnosti, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke; i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa ,
 • donosi odluku o uvjetima korištenja fondova, praćenju i nadzoru namjenskog trošenja,
 • osniva stalna i povremena radna tijela,
 • imenuje počasne članove GDCK Dugo Selo
 • predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa,
 • provodi postupak razrješenja ravnatelja i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
 • odlučuje o nabavi osnovnih sredstava,
 • utvrđuje kriterije za osnivanje ustrojstvenih oblika GDCK Dugo Selo i donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
 • razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih ustrojstvenih oblika GDCK Dugo Selo u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad, donosi pravila rada za pojedine djelatnosti i druge normativne akte,
 • ocjenjuje stanje i djelatnosti u pojedinim ustrojstvenim oblicima i po potrebi saziva njihova tijela za rješavanje konkretnih pitanja iz djelatnosti GDCK Dugo Selo ,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja Hrvatskog Crvenog križa,
 • bira predstavnike GDCK Dugo Selo za druge srodne organizacije i njihova tijela,
 • donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u Stručnoj službi GDCK Dugo Selo,
 • izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini,
 • rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte.

Nadzorni odbor GDCK Dugo Selo

Članak 31.

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.

Nadzorni odbor broji do 3 člana.

Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika te može donijeti poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova.

O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.

Članak 32.

Skupština i Odbor mogu za obavljanje određenih poslova i zadaća osnivati stalna, povremena, savjetodavna i stručna radna tijela (savjete, komisije, sekcije, klubove i drugo).

Stalna tijela Skupštine osnivaju se za područja:

 • zdravstveno – socijalnih djelatnosti i pomoći (prva pomoć, dobrovoljno davanje krvi, dobrosusjedska pomoć, humanitarna pomoć, promocija zdravih načina življenja i prevencija ovisnosti i drugo);
 • promicanja znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima te Službi traženja;
 • rada s mladima;
 • pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima;
 • razvoja društva u cjelini (organizacijski ustroj, članstvo, razvojni programi i drugo);
 • međuopćinske, međugradske, međužupanijske, odnosno međunarodne suradnje.

Odlukom Skupštine odnosno Odbora o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela određuje se njihov sastav, djelokrug, način rada i obveze.

Ravnatelj GDCK Dugo Selo

Članak 33.

Ravnatelj GDCK Dugo Selo (dalje u tekstu: ravnatelj) predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, priprema plan rada i financijski plan, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom tijelu koje vodi registar udruga te druge potrebne dokumente.

Ravnatelj obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Postupak imenovanja ravnatelja provodi Odbor po provedenom javnom natječaju.

Odbor provodi i postupak razrješenja ravnatelja, koje može biti i prije isteka mandata.

Za imenovanje i razrješenje ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa .

S ravnateljem se zasniva radni odnos ugovorom o radu.

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa može, ako za to postoje opravdani razlozi, donijeti odluku o obnašanju funkcije ravnatelja kao vršitelja dužnosti, ali najduže na šest mjeseci ili na drugi način.

Ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela društva iste razine već sudjeluje u savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima tijela društva.

O postupcima imenovanja, ponovnog imenovanja, stegovnom postupku, postupku razrješenja ravnatelja društava Crvenog križa i drugim pitanjima donijet će se poseban pravilnik koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.

GDCK Dugo Selo ima zamjenika ravnatelja.

Članak 34.

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova u ustrojstvenim oblicima GDCK Dugo Selo s pravnom osobnošću i njihovih tijela, mogu se osnovati stručne službe, zasnivati radni odnos ugovorom o radu sa zaposlenicima pojedincima ili osigurati obavljanje poslova na drugi način.

Radom stručne službe, odnosno zaposlenicima pojedincima, rukovodi ravnatelj.

Zaposlenici u GDCK Dugo Selo ne mogu biti članovi izvršnih tijela društva.

Imovina i financiranje

Članak 35.

Prihodi i rashodi GDCK Dugo Selo ustanovljuju se financijskim planom.

Financijski plan svake godine donosi Skupština temeljem godišnjeg programa rada prije početka godine u kojoj će se financijski plan primjenjivati.

Skupština donosi i izmjene i dopune financijskog plana.

Izuzetno, ako se ne donese financijski plan prije početka godine, može se izvršiti privremeno financiranje temeljem financijskog plana iz prethodne godine, ali najdulje za prva tri mjeseca naredne godine.

Po završetku godine donosi se godišnji obračun kojim se ustanovljuju rezultati financijskog poslovanja.

Odbor je dužan osigurati vođenje knjigovodstva, reviziju i evidencije financijskom poslovanju GDCK Dugo Selo i njegovih tijela u skladu sa zakonom. Reviziju financijskog poslovanja GDCK Dugo Selo obavlja vanjski neovisni revizor u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 36.

Za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje djelatnosti, GDCK Dugo Selo stječe imovinu temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o udrugama i drugih propisa.

GDCK Dugo Selo financijsko poslovanje obavlja putem žiro računa i ostalih računa propisanih zakonom.

GDCK Dugo Selo može obavljati gospodarske djelatnosti kojima ostvaruje prihod putem posebno osnovanih trgovačkih društava, a sukladno odredbama posebnih propisa.

Djelatnosti iz stavka 3. ovog članka ne mogu biti u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.

Prihodi iz stavka 3. ovog članka koristit će se isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom, za financiranje rada i programa GDCK Dugo Selo.

Članak 37.

GDCK Dugo Selo može imati u vlasništvu nekretnine i pokretnine.

Nekretnina koja je u trenutnom vlasništvu GDCK Dugo Selo je:

– 63.suvlasnički dio: 380/10000  ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-61)

POSLOVNI PROSTOR u elaboratu posebnih dijelova označen oznakom   „PP 4“, smješten u prizemlju dilatacije B stambeno poslovne građevine, ukupne podne površine 178,86 m2.
-3. suvlasnički dio: 115/10000  ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)  
 SPREMIŠTE u elaboratu posebnih dijelova označeno oznakom  „SP PP 4“ , smješteno u podrumu dilatacije A stambeno poslovne građevine, ukupne podne površine 108,23 m2. 

-140.suvlasnički dio: 5/10000  ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-138)

VANJSKO PARKIRNO MJESTO u elaboratu posebnih dijelova označeno oznakom  „VPM 60“, smješteno na vanjskom prostoru dilatacije C stambeno poslovne građevine, ukupne podne površine 12,50 m2,

upisane su u z.k.ul. 3979 k.o. Dugo Selo II, pri zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo.

Imovinu GDCK Dugo Selo čine i novčana sredstva koja GDCK Dugo Selo stječe na osnovu Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

GDCK Dugo Selo neće primati donacije koje proizlaze od prihoda stečenih aktivnostima koje su u suprotnosti s temeljnim načelima ili ciljevima Međunarodnog pokreta.

Način uporabe financijskih sredstava, raspolaganja imovinom i druga pitanja vezana uz financijsko-materijalno poslovanje uređuju se u skladu sa zakonom i drugim propisima i temeljem odluka Skupštine i odbora GDCK Dugo Selo .

Odluku o otuđivanju nepokretne imovine GDCK Dugo Selo donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Postupak mirenja i arbitraža

Članak 38.

Za rješavanje sporova među društvima Crvenoga križa određuje se postupak mirenja.

Ukoliko postupak mirenja iz stavka 1. ovog članka ne bude uspješan, provest će se arbitražni postupak.

Odluku o formiranju arbitražnog tijela donosi Odbor te imenuje članove.

Arbitražno tijelo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog tijela je konačna.

Prestanak rada

Članak 39.

GDCK Dugo Selo prestaje s radom kad nastupi neki od uvjeta ustanovljenih zakonom i kad odluku o prestanku rada Skupština donese na sjednici na kojoj je prisutno dvije trećine zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.

Prestanak rada GDCK Dugo Selo, pitanje njegovih obaveza rješavat će se u skladu sa zakonom i drugim propisima, a imovina će pripasti gradu Dugom Selu i općinama Brckovljani i Rugvica u omjeru 50:25:25.

Ostatak novčane vrijednosti isključivo će se dodjeljivati u svrhu namjena za opća dobra koja odgovaraju idejama i načelima Međunarodnog pokreta u skladu sa Ženevskim konvencijama i zaključcima Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca .

Arhivsko gradivo GDCK Dugo Selo zbog svoje važnosti i nedjeljivosti u cijelosti će pripasti nadležnom državnom arhivu, odnosno pravnom slijedniku navedene institucije, sukladno zakonima i drugim propisima o arhivskom gradivu i arhivima.

Postupak likvidacije i likvidator

Članak 40.

U slučaju provođenja postupka likvidacije primjenjivat će se odredbe Zakona o udrugama i ostalih važećih propisa.

U postupku likvidacije likvidator zastupa GDCK Dugo Selo te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator obavlja i druge poslove predviđene Zakonom o udrugama.

Likvidator u GDCK Dugo Selo je ravnatelj.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 41.

Statut GDCK Dugo Selo donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.

U slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar sljedećih 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.

Nacrt Statuta priprema Odbor i upućuje na razmatranje ustrojstvenim oblicima te provodi javnu raspravu. Odbor na osnovu javne rasprave utvrđuje Prijedlog statuta i upućuje Skupštini na donošenje.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku ustanovljenom za njegovo donošenje.

Članak 42.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga R Hrvatske.

Njegovim donošenjem prestaje vrijediti Statut GDCK Dugo Selo od 29.11.2018. godine.

                                                 Predsjednik GDCK DUGO SELO: Josip Svibovec

U Dugom Selu, dana 22.12.2020. godine

Ur.broj: 12-2020