JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Sukladno članku 30. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Dugo i Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo donesene na sjednici 05.12.2022.g., raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

2. ostali uvjeti:

 • vozačka dozvola B kategorije.

Za natječaj je potrebno priložiti:

 1. molbu
 2. životopis
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo,
 4. Viziju rada GDCK Dugo Selo za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (dostupan na ­web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj  https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
 5. presliku potvrde o završenom stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma),
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu,
 7. presliku domovnice,
 8. presliku vozačke dozvole.

Kod kandidata u reizboru, potrebno je dostaviti:

 1. izvješće o radu u proteklom mandatu na propisanom M-2 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
 2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu
 3. potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

Ravnatelj/ravnateljica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Provedbu postupka javnog natječaja provodi Povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će obaviti razgovor s kandidatima. O vremenu obavljanja razgovora svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će obaviješteni putem e-maila u roku od 3 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 10 radnih dana od objave u “Narodnim novinama”.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, Ulica 2. gardijske brigade „Gromovi“ br 3 (ili PP 6), Dugo Selo, uz naznaku „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima te ih Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ovaj javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu – „Narodnim novinama“, na službenim web-stranicama GDCK Dugo Selo i na službenim web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

                                                                                   Gradsko društvo Crvenog križa

                                                                                                  Dugo Selo